Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1904 (Δίτομο)Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας Μ., 1876-1935 & Εταιρεία "Ο Ελληνισμός" & Καζάζης Νεοκλής & Καλλίμαχος Δημήτριος & Καρολίδης, Παύλος, 1849-1930 & Λαμπρυνίδης Γ. Μιχαήλ & Χρηστοβασίλης ΧρήστοςΕκδοτικός οίκος: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Tιμή Καταλόγου:45.00
Έκπτωση:10%
Τελική Τιμή:40.50€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1904:

Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἐταιρείας τοῦ «Ἑλληνισμοῦ» κατὰ τὸ 1904

• Ἐπισκόπησις τοῦ λήξαντος ἔτους (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Διπλωματικὰ ἔγγραφα περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἑλλην. Βασιλείου

• Ἡ πατρὶς ἐν κινδύνῳ: ἐθνικὴ λογοδοσία (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ ἐπίσημος Ἰταλία (ὑπὸ Χ. Χρηστοβασίλη).

Συζητήσεις περὶ τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος: διάλεξις Μ. Κέπετζη

• Περὶ ἑλληνο-βουλγαρικῆς συνεννοήσεως: ἀλληλογραφία Ριτσιώτης Γαριβάλδη - Ν. Καζάζη • Βουλγαρικαὶ ἀποκαλύψεις περὶ τοῦ γαλλικοῦ τύπου

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ἡ κοινὴ γνώμη

• Τιμαὶ εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ «Ἑλληνισμοῦ»

• Οἱ ἐν τῇ Κάτῳ Ἰταλίᾳ καὶ Σικελίᾳ Ἑλληνοαλβανοί (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Διπλωματικὰ ἔγγραφα περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἑλλην. Βασιλείου

 • Οἱ λεγόμενοι Ρωμοῦνοι τῆς Μακεδονίας: (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Ἡ νέα περὶ Μακεδονίας Κυανῆ Βίβλος τῆς Ἀγγλίας

• Ὁ «Ἑλληνισμός» ἐν Πειραιεῖ: λόγος τοῦ Προέδρου (ὑπὸ Πειραιώτου)

• Ἄγνωστοι Ἥρωες: (ὑπό Γ. Στρατήγη)

• Ἀγγλοελληνικὴ Ἕνωσις˙ λόγοι τοῦ Monro, Stevenson, Waldstein. Καζάζη, Atkin Walter Payne και Mac-Coll

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ἡ κοινὴ γνώμη˙ (ἐξ’ Ἐλβετίας, ἐκ Θρᾴκης, ἐκ Πελοποννήσου)

• Τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ μέγα τῶν Ἑλλήνων Συλλαλητήριον κατὰ τῶν Θηριωδιῶν τῶν Βουλγάρων

• Ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑλληνικὴ διαδήλωσις καὶ ὁ ξένος τύπος (ὑπὸ Ἀλκαίου)

• Ἐθνικὴ κατήχησις (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Οἱ ἐν Κάτῳ Ἰταλίᾳ καὶ Σικελίᾳ Ἑλληνοαλβανοί (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Διπλωματικὰ ἔγγραφα περὶ τοῦ ἑλλ. ἀγῶνος καὶ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἑλλ. βασιλείου

• Ὁ Λόρδος Σαλισβουρῆ καὶ τὸ Ἀνατολικὸν Ζήτημα (ὑπὸ Ἀ. Ἀνδρεάδου)

• Ἡ Μεγάλη Ἰδέα (ὑπὸ Χ. Χριστοβασίλη)

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ὁ βουλγαρικὸς τύπος

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ὁ ρωσσικὸς τύπος

• Τιμαὶ εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ «Ἑλληνισμοῦ»

• Ὁ « Ἑλληνισμὸς» καὶ ἡ κοινὴ γνώμη (Ἐκ Κύπρου, ἐκ Στερεᾶς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀφρικῆς, ἐξ Αἰγύπτου)

• Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς 25 Μαρτίου (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Ἔθνος καὶ στρατός: στρατιωτικὴ Διάλεξις (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Ὁ ἐν Βουλγαρίᾳ Ἑλληνισμὸς ἐν τῇ ἑλληνικῇ Βουλῇ

• Ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ἕνωσις

• Ὁμολογία Βλάχου

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ἡ κοινὴ γνώμη. (ἐξ Ἐλβετίας, ἐκ Νοτίου Ἀφρικῆς, ἐκ Πελοποννήσου, ἐκ Πειραιῶς)

• Ἔκκλησις τοῦ «Ἑλληνισμοῦ» πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν, τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ τἠν ἑλλην. Κυβέρνησιν

• Βουλγαρικαὶ ὠμότητες κατὰ τὼν Ἑλλήνων (ὑπὸ Θεόφραστου)

• Διπλωματικά ἔγγραφα περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Ἑλλ. βασιλείου  

• Οἱ ἐν τῇ Κάτῳ Ἰταλίᾳ

καὶ Σικελίᾳ Ἑλληνοαλβανοὶ (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Ἐθνικὴ ἐκδρομὴ εἰς Κρήτην (ὑπὸ ἑκδρομέως)

• Τὸ ξὶφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (ὑπὸ Α. Σ. Μεταξᾶ)

• Τὰ ἐν Μακεδονίᾳ ρωμουνικά σχολεία

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ἡ κοινὴ γνώμη (ἐξ Ἀμερικῆς, ἐκ Νοτίου Ἀφρικῆς, ἐκ Λονδίνου)

• Ἡ ἐπὶ τῆς Ἐκκλήσεως τοῦ «Ἑλληνισμοῦ» κοινή γνώμη

• Ὁ φιλέλλην Γεώργιος Κλεμανσώ ἐν Ἑλλάδι

• Πρὸς τοὺς Βλαχοφώνους Ἕλληνας Μακεδονίας καὶ Ἡπείρου

• Ἡ Ἀγγλία ἐν Κύπρῳ (ὑπὸ Θάνου Τζαβέλλα)

• Ἡ Ρωσσικὴ πολιτικὴ ἐν τῇ ἐγγύς καὶ Ἀπωτάτη Ἀνατολῇ (ὑπὸ Ν. Ν. Δουρνοβώ)

•Τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα ἐν τῇ ἑλληνικῇ Βουλῇ.

• Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Χερσονήσου: συνέντευξις τῆς ἰταλικῆς «Ἡμέρας» μετὰ τοῦ Προέδρου τοῦ «Ἑλληνισμοῦ»

• Τὸ ἐν Λονδίνῳ Ἀνατολικὸν Συνέδριον τῶν φιλελευθέρων: λόγος τοῦ Προέδρου τοῦ «Ἑλληνισμοῦ»

• Ἐθνικαὶ Δυνάμεις έν τῷ Νομῷ Ἀϊδινίου (ὑπὸ Σ. Σολομωνίδου)

• Ἡ Ἑλλάς ἐλευθερωθεῖσα διὰ βουλγαρικοῦ αἵματος (ὑπὸ Ν. Ν. Δουρνοβώ)

• Βουλγαρικὰ κακουργήματα ἐν Γουμέντζη

• Ἀποκαλύψεις βουλγαρικοῦ τύπου περὶ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ κομιτάτου

• Διαμαρτυρία τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τῶν βουλγαρικῶν κακουργημάτων

• Ὁ Πανσλαυϊσμὸς ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἀνατολῇ (ὑπὸ Δ. Π. Καλλιμάχου)

• Οἱ Ρῶσσοι ἐν Μακεδονίᾳ (ἐκ Θεσσαλονίκης)

• Διωγμὀς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐν Μακεδονίᾳ (ἐκ Μοναστηρίου)

• Οἱ Ρωμουνισταὶ (ἀνταπόκρισις ἐξ Ἰωαννίνων)

• Σλαυϊκὴ κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ συνωμοσία (ὑπὸ Δ. Π. Καλλιμάχου)

• Ρωμουνικαὶ πλάναι

• Τὸ Ἀνατολικὸν ζήτημα: συνέντευξις μετὰ τοῦ προέδρου τοῦ «Ἑλληνισμοῦ» (ὑπὸ Rol. de Marès)

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ὡς ἐκπολιτιστικὸς παράγων (ὑπὸ Α. Π. Καλλιμάχου)

Ἐθνικαὶ δυνάμεις ἐν τῷ Νομῷ Ἀϊδινίου (ὑπὸ Σ. Σολομωνίδου)

• Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων ἐν Μακεδονίᾳ (ὑπὸ Κ. Νικολαΐδου)

• Πραξικοπήματα τῶν Ρώσσων ἀξιωματικῶν ἐν Μακεδονίᾳ ἐκ Θεσσαλονίκης (ὑπὸ Εὐμολπίδου)

• Ἐγκλήματα τοῦ δολοφονικοῦ κομιτάτου (ἀνταπόκρισις ἐκ Καβάλλας)

• Ὁ ἐν Μακεδονίᾳ ἐθνικὸς ἀγὼν (ἐκ Μοναστηρίου ὑπὸ Προμηθέως Δεσμώτου)

• Οἱ κίνδυνοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ (ὑπὸ Δ. Π. Καλλιμάχου)

• Μακεδονικαὶ ὥραι (ὑπό Claude Cohendy)

• Τὸ Ἀνατολικὸν ζήτημα (ὑπὸ Roland de Marès)

• Ἐθνικὴ σημασία τοῦ Μακεδονοθρακικοῦ ζητήματος (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Αἱ Δυνάμεις καὶ τὸ Μακεδονικὸν Πρόβλημα (ἄρθρον τῶν «Τάϊμς»)

• Κρήτη καὶ Μακεδονία (ὑπὸ Κομήσσης Εὐγενίας Καπνίστ)

• Ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ (ὑπὸ Ἀπόλλωνος)

• Τὰ προνόμια τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου καὶ ἡ ἐθνικὴ ἄμυνα ἐν Μακεδονίᾳ (ὑπὸ Δ. Καλλιμάχου)

• Τὸ οἰκονομικόν ζήτημα τῆς Σιωνίδος ἐκκλησίας (ὑπὸ Δ. Δ. Δεσμίνη)

• Διωγμοὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ (ὑπὸ Εὐμολπίδου)

• Ὁ «Ἑλληνισμὸς» καὶ ἡ κοινὴ γνώμη ἐξ Ἰταλίας (ὑπὸ Damiani– ἐκ Γερμανίας ὑπὸ Hugogrote– ἐκ Γαλλίας ὑπὸ Α. Παρθένη)

• Ἑλληνικὸν Κομιτᾶτον ἐν Ἐλβετίᾳ

• Προκηρύξεις τοῦ ἐν Δουρμπάν τῆς Ν. Ἀφρικῆς τμήματος τοῦ «Ἑλληνισμοῦ»

• Θούρια (ὑπὸ Φ. Σ. Πανᾶ)

• Ἡ ἐθνικὴ σημασία τοῦ Μακεδονοθρᾳκικοῦ ζητήματος (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Κίνδυνοι ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἀποικισμοῦ ἐν Κύπρῳ.

• Ἡ Ρωσσία καὶ ἡ Νοτιοσλαυϊκὴ ἁλληλεγγύη (ὑπὸ Δ. Π. Καλλιμάχου)

• Τὸ μακεδονικὸν ζήτημα (ὑπὸ Δ. Καρτάλη)

• Τὸ Μακεδονικὸν πρόβλημα (ἄρθρον τοῦ Τσοντσέφ)

• Ἡ κατάστασις ἐν Μακεδονίᾳ (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Διδάγματα ἐκ τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος (ὑπὸ Μιχ. Λαμπρυνίδου)

• «πληθυσμός τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος (ὑπὸ Α. Παναγιωτίδου)

• Ὁ R.Pierpoini ὑπὲρ τῆς Κύπρου

• Ἡ Σερβικὴ πολιτικὴ ἐν Μακεδονίᾳ

• Ἐκβιασμοὶ τοῦ δολοφονικοῦ Κομιτάτου (ἀνταποκρίσεις ἐν Βωδενῶν καὶ Στρωμνίτσης)

• Μακεδονικὰ τραγούδια (ὑπὸ Μακεδόνος)

• † Γουλιέλμος Δαμιάνης (ὑπὸ Δ. Π. Καλλιμάχου)

• Προκήρυξις τοῦ Ἑλληνομακεδονικοῦ Κομιτάτου

• Ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν δανείων (ὑπὸ Α. Ανδρεάδου)

• Ἐν Ἰταλίᾳ ἑλληνικὴ Μονὴ τῆς Κρυπτοφέρρης (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Πρὸς τὴν Ἀνατολὴν (ὑπὸ Ν. Καζάζη)

• Ἡ Ἑλληνὶς καὶ ὁ ἐν Μακεδονίᾳ ἐθνικὸς ἀγὼν (ὑπὸ Μαρίας Παπαδογιαννάκη)

• Καθήκοντα πρὸς τὴν Πατρίδα (ὑπὸ Ε. Π. Νοτάρη)

• Βουλγαρικαὶ θηριωδίαι ἐν Μακεδονίᾳ (ὑπὸ Παγιαρὲς)

• Ἐργασίαι τῆς Ἑταιρείας τοῦ «Ελληνισμοῦ»

• Τὸ Λαχεῖον ὑπὲρ τοῦ Ἐθνικοῦ Στόλου

• † Παῦλος Μελᾶς (ὑπὸ Δ. Καλλιμάχου)

• Ἔκκλησις τοῦ Ἑλληνομακεδονικοῦ Κομιτάτου ἑδρεύοντος ἐν Μακεδονίᾳ

• Ἡ ἑλληνικὴ Ἀνατολή κατά τὴν ἐμφάνισιν τοῦ Χριστιανισμοῦ (ὑπὸ Δ. Π. Καλλιμάχου)

• Τὰ δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος (ὑπὸ Ἀνδρεάδη)

• Η ἐν Μόσχᾳ «Σλαυϊκή Ἑταιρία» καὶ ἡ «Μακεδονικὴ Ἐσωτερικὴ Διοργάνωσις» (ὑπὸ Ν. Ν. Δουρνοβώ)

• Οἱ Πανσλαυϊσταί ἐν Μακεδονίᾳ ὑπὸ Ν. Ν. Δουρνοβώ)

• Ὁ Ὄθων καὶ ἡ Ἀμαλία ὡς μεγαλοϊδεᾶται (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Ἐμπορική καὶ βιομηχανικὴ κίνησις τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ καὶ Ἀνατολικῇ Ρωμυλίᾳ

• Οἱ ἐν τῇ κάτω Ἰταλίᾳ καὶ Σικελίᾳ Ἑλληνοαλβανοὶ (ὑπὸ Π. Καρολίδου)

• Ἑλληνόφωνοι καὶ ἀλβανόφωνοι ἐν Ἰταλία (ὑπὸ Χ. Μ. Παλαμᾶ)

• Ἡ Κρήτη καὶ ὁ Ἑλληνισμός (ὑπὸ Γ. Κλεμανσώ)

• Ἡ ἐν Μακεδονίᾳ ἑλληνικαἰ ἀντεκδικήσεις: συνεντεύξεις τῆς Λονδινείου «Σημαίας» μετὰ τοῦ Προέδρου τοῦ « Ἑλληνισμοῦ»

• Μνημόσυνον Παύλου Μελᾶ ἐν Παρισίοις (ὑπὸ Ἀμαλίας Βαλσαμάκη)

 

Δύο τόμοι μαζί. Σελίδες 1002.

Αθήνα 2020, ανατύπωση της έκδοσης του 1904.

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Σελίδες: 1002