Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ - S.O.S. - ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣΚωδικός: ELSKEPSΣυγγραφέας: Πασσάς, Ιωάννης Δ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ - S.O.S. - ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ
Tιμή Καταλόγου:18.00
Έκπτωση:17%
Τελική Τιμή:15.00€

Ο αναγνώστης, που θα έχη ασφαλώς παραξενευθή από τον τίτλον αυτού του βιβλίου, καλόν θα είναι να το διαβάση ολόκληρον πριν καταλήξη εις οιανδήποτε σκέψιν ή κρίσιν περί αυτού. Είναι άλλως τε τόσο μικρόν εις όγκον που δεν θα χάση και πάρα πολύν καιρόν δια να πληροφορηθή, εάν αυτό που λέγει ο τίτλος του είναι υπερβολή, συκοφαντία ή πραγματικότης.
Δυστυχώς, εις το σημείον που έχουν φθάσει σήμερον οι άνθρωποι και η ανθρωπότης ολόκληρος, δεν είναι και τόσον αδιάφορον πράγμα να γνωρίση κανείς διατί οι άνθρωποι, και ως άτομα και ως Λαοί, παρά τον τρομερόν αγώνα που διεξήγαγον μόλις πρό τινος δια την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ησυχίας των και δια την πραγματοποίησιν μιας καλυτέρας αύριον, είναι εν τούτοις σήμερον ανήσυχοι δια το μέλλον. Και φυσικά προσεπάθησα, όπως θα αντιληφθή ο αναγνώστης, να τον πληροφορήσω, κατά το δυνατό βεβαίως, δι' όλα τα ζητήματα, με τα οποία ασχολούνται οι διάφοροι πνευματικοί και πολιτικοί ηγέται της αναθρωπότητος, οίτινες, δυστυχώς, είναι και οι κυρίως υπεύθυνοι δια την κατάστασιν ή μάλλον δια την κατάπτωσιν που παρουσιάζει η ανθρωπότης και εις την εποχήν μας.
Συνεπώς, εάν ησθάνθην την ανάγκην να γράψω το ανά χείρας βιβλίον, έπραξα τούτο, όχι μόνον διότι πιστεύω ότι η λογική της επιστήμης, έργον της οποίας γενικώς είναι ο παράδοξος πολιτισμός μας, δεν είναι αλάθητος, αλλά και διότι πιστεύω ότι οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες και οι πολιτικοί ακόμη θα ηδύναντο να προσφέρουν καλυτέρας υπηρεσίας εις τους ανθρώπους, εάν δεν είχον εκτραπή από τον πραγματικόν προορισμόν των, όστις θα έπρεπε να είναι η θετική εξυπηρέτησις του ανθρώπου και μόνον του ανθρώπου, τον οποίον, όπως αποδεικνύεται, έχουν παρασύρει δυστυχώς εις ένα φαύλον κύκλον, εντός του οποίου παραδέρνουν και αυτοί μετ' αυτού. [...]

Σελίδες 256